Diisobutoxy-bisethylacetoacetatotitanate CAS 83877-91-2

Diisobutoxy-bisethylacetoacetatotitanate,83877-91-2,TYZOR IBAY;bis(ethyl3-oxobutanoato-o1¡¯,o3)bis(2-methyl-1-propanolato)-titaniu;bis(ethyl3-oxobutanoato-O1¡¯,O3)bis(2-methyl-1-propanolato)-Titanium;diisobutoxy-bisethylacetoacetatotitanate-tyzoribay;bis(ethyl acetoacetato)bis(2-methylpropan-1-olato)titanium;DIISOBUTOXY-BISETHYLACETOACETATOTITANATE;bis(ethyl acetoacetato-O1′,O3)bis(2-methylpropan-1-olato)titanium;Titanium, bis(ethyl 3-oxobutanoato-O1,O3)bis(2-methyl-1-propanolato)-

Read More

Titanium 2,2′,2”-nitrilotrisethanolate CAS 15879-01-3

Titanium 2,2′,2”-nitrilotrisethanolate,15879-01-3,2¡¯,2¡¯¡¯-nitrilotris[ethanolato]](3-)-n,o,o¡¯,o¡¯¡¯]-hydroxy[[(betab-titaniu;2,2′,2”-NITRILOTRIETHANOL TITANATE;2,2′,2”-Nitrilotrisethanol titanate;Titanium 2,2′,2”-nitrilotrisethanolate;TRIETHYLOLAMINE TITANATE;TRIHYDROXYTRIETHYLAMINE TITANATE;TRIETHANOLAMINE TITANATE;TRIS(HYDROXYETHYL)AMINE TITANATE

Read More

Diisopropoxy-bisethylacetoacetatotitanate CAS 27858-32-8

Diisopropoxy-bisethylacetoacetatotitanate,27858-32-8,DIISOPROPOXY-BISETHYLACETOACETATOTITANATE;TITANIUM DIISOPROPOXIDE BIS(ETHYLACETOACETATE);TITANIUM(IV) BIS(ETHYL ACETOACETATO)DIISOPROPOXIDE;TYZOR PITA-SM;TYZOR DC;bis(ethyl3-oxobutanoato-o1¡¯,o3)bis(2-propanolato)-titaniu;bis(ethyl3-oxobutanoato-O1¡¯,O3)bis(2-propanolato)-Titanium;Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

Read More